DARKBRIDE

پروژه کیس مادینگ عروس تاریکی 

تنها در تاریک ترین اعماق جنگل

 

کیفیت اصلی مبنا و اساس آن روح و حیات هر انسان است، این کیفیت عینی و دقیق است. برای درک آن، کار را با درک این مطلب شروع میکنیم. هویت هر چیزی مستمر الگوهای خاصی از رویداد ها در آن است که میتواند زنده باشد یا مرده، به هر اندازه که زنده باشد آزاد شدن نیروی درونی مارا ممکن میسازد.هرگاه اثری چنین شعله ای در دن خود داشته باشد جزیی از طبیعت میشود، همچون امواج اقیانوس برگها و علف ها آتش و… که اجزایشان در معرض بازی بی پایان تکرار و تنوع است.

 

دارک براید از کیفیتی همچون طبیعت شکل گرفته و جزیی از طبیعت می باشد. ظاهری خشن، پرقدرت و ترسناک اما درون آن لطافت و احساس خوبی شعله ور هست که می تواند آن را به بیننده منتقل کند.

 

 

 

دارک براید در اصل یک دختر با عواطف و احساسات دخترانه می باشد، دختری کاملا احساساتی ولی بر عکس بقیه دختر ها، اگر با احساساتش بازی شود تبدیل به خشن ترین، بی رحم ترین و قدرتمند ترین موجود روی زمین میشود که می تواند دنیا را به نابودی بکشد، دختری که خودش را با استخوان ها تزیین و آرایش کرده و در تاریک ترین اعماق جنگل زندگی می کند.

 

 

 

Thank you 🙂